Udskriv denne side Skab PDF

Årsberetning 2003

Beretninger fra

Østkredsen under DOF

2003Indeholdt er:

 
1.  Formandens beretning

2.  TKU Østs beretning

3.  KU Østs beretning

4.  SKU Østs beretning

 

Beretninger fra B&UU (begrænset af formandsskift) samt Regnskab for Østkredsen forelægges ved repræsentantskabsmødet d.15 januar 2003.

 

VKU er nybesat og der forelægges ingen beretning.
 

 

 

Bagsværd 5 januar 2004

Formandens beretning for Østkredsen i DOF

 

Planen for 2003 i Østkredsen var for kredsbestyrelsen, at:

 

  Lade Kredsløb erstatter B-løbene.

  Lade Regionalløb indtage rollen som mere lokale C-løb.

  Tilmelding til alle kreds- og regionalløb foretages via O-service!!!

  Resultatlister og startlister findes kun på nettet!

  Divisionsmatcherne afvikles på langt færre løb.

  Natløb flyttes til fredag i efteråret.

  Lørdag og søndag bruges lige vel som løbsdage.

 

Vi har gennemført 2003 efter ovenstående plan. Kredsløbene som er identisk med B-løb har trukket et rimeligt antal deltagere. Med hensyn til regionalløbene har deltagertallet varieret fra for lidt til rimeligt. Kredsbestyrelsen er opmærksom på, at flere arrangementer samme week-end og især sammenfald med danske mesterskaber giver for lav deltagelse især i regionalløb. Det skal vi søge at undgå i fremtiden.

O-service har kørt hele 2003, og østkredsinitiativet er nu udbredt til hele landet. Et tydeligt signal om kvalitet. Det er ingen underdrivelse, at sige, at O-service virkeligt har givet et løft/en lettelse til arrangementsafviklingen og tilmeldingsfunktionerne.

Vi har i 2003 og 2004 fået komprimeret divisionsmatcherne, så færre arrangører er nødvendige. Dette letter afviklingen af divisionsturneringen betydeligt.

Natløbene blev i efteråret afviklet på fredage, og det er indtrykket, at denne ide er faldet i god jord, ligesom løb på såvel lørdage som søndage er et gode om end ikke fuldt udnyttet endnu.

Det er vigtigt at alle klubber kommunikerer disse ændringer i konkurrenceformerne ud til alle deres medlemmer. Det kan de gøre med den folder som kredsen udgav for 2003, og som udgives igen i 2004. Kun klubberne kan skabe væksten i DOF. I 2004 får klubberne endda mulighed for at lokke med publikumsløb i nogle af vore bedste skove ved EM 2004, som 5 klubber er gået sammen om at arrangere. Vi ser med spænding frem til arrangementerne, og er taknemmelige for at der er klubber, der vil løfte så store opgaver. Med hensyn til terminslisten er det i 2004 aftalt, at ØK deltager i to løb arrangeret af Skånes OF. Dette bliver en delvis genopsatandelse af de gamle danske løb i Sverige om end arrangøren nu er helt svensk og vi deltager på linie med de svenske løbere. Det er tanken at bruge O-service for tilmeldingen til løbene.

Det har stået klart igennem flere år, at kortpolitikken skal ændres. Ny teknologi og muligheder indenfor kortproduktion strider med den gamle måde (offsettryk) at producere kort på. I min beretning for 2002 skrev jeg:

”I 2003 skal der træffes beslutning om kortpolitikken, og dette vil betyde, at der skal træffes beslutning om finansiering af kortaktiviteterne og finansiering af forbundet igen. Undertegnede er af den opfattelse, at en så radikal omlægning først må foretages når alle sten er vendt og alle konsekvenser er belyst, så vi undgår fornyet turbulens om DOF. Det er undertegnedes holdning at økonomien i DOF skal hænge sammen. Der vil derfor i 2003 fortsat være behov meget kraftig indsats fra ØK og stillingtagen i HB.”

Det er trist at erkende, at det skulle gå galt på så forudsigeligt grundlag. Østkredsen nedsatte foråret 2003 et udvalg til at se på de problemer oplægget til ny kortpolitik betød for Østkredsens klubber – ikke mindst det såkaldt Nordsjællandske problem. I foråret 2003 blev afholdt to kortmøder med repræsentanter fra de fleste klubber i ØK. I processen nedsattes et mindre udvalg som udarbejdede et forslag til hvordan kortpolitik kan gennemføres i ØK uden at skabe problemer i Nordsjælland. Forslaget, som indebærer gratis adgang til kortfiler ved træningsløb og mod betaling ved terminslisteløb i en delvist solidarisk form, lå klar til klubledermødet i juli, hvor det blev tiltrådt af kredsens klubber. Siden da har kredsen afventet DOF udvalget, som desværre ikke blev klar til at forelægge sit arbejde på et varslet ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Oktober. Sammen med et udmeldt budgetunderskud i DOF på ca. 1,5 mio kr var situationen yderst problematisk for DOF´s hovedbestyrelse. Det er afgørende for undertegnede at redegøre for det forløb, som fulgte efter Østkredsens eftersnak, da dette forløb indebærer at undertegnede gerne stiller sit mandat til rådighed for andre.

Onsdag d.12 november 2003 afholdt ØK sin eftersnak. Der var enighed om, at man ikke ønskede medlemsafgift, og derfor ville kredsbestyrelsen ultimativt udnytte sin ret i DOF´s love til at begære et ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldt. Samme aften – godt mør efter dagens møde- kl. 23-00.30 udformede undertegnede en e-mail til HB medlemmerne om de ønsker og synspunkter Østkredsen havde og fremsendte denne. Denne mail rummede essensen men ikke kravet/begæring om ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Torsdag morgen tog undertegnede på arbejde og i umiddelbar forlængelse deraf på strategiseminar med arbejdet, som varede indtil fredag eftermiddag. Det var derfor Lars Jensen, som tog til HB mødet med en underskrevet begæring om ekstraordinært repræsentantskabmøde, såfremt der ikke kunne opnås enighed om, ikke at forøge medlemsafgiften. Set i bagklogskabens klare lys skulle vi bare have fremsendt begæringen til HB onsdag aften. Det var nemlig ikke muligt for Lars at vinde gehør for klubbernes og kredsens ønsker, hvilket satte ham i en meget ubehagelig situation ved fremsættelse af begæringen meget sent på mødet, hvor en personsag omkring overgreb havde taget det meste af mødetiden. Dette er efterfølgende beklaget i en mail til samtlige HB medlemmer. Det er efter undertegnedes opfattelse meget uheldigt, at formandskabet i DOF ikke har kunnet høre klubbernes og kredsenes røst før talen bliver utilgiveligt rå. Undertegnede håber at formandskabet i det fremtidige arbejde vil bruge mere tid på at lytte til klubbernes røst. Det bliver nødvendigt eftersom DOF´s økonomi på ingen måde er stabiliseret for længere tid. Der blev med undertegnedes accept indkaldt til ekstrordinært HB-møde 2.december 2003 ud fra den betragtning at et ekstraordinært repræsentantskabsmøde kunne medføre mere polariserede og ugennemtænkte løsninger. Budgettet for 2004 blev et kompromis, hvor undertegnede accepterede en medlemsafgiftsstigning på 20 kr sammen med en løbsafgift på 10 kr pr. start, hvorefter begæringen om ekstraordinært repræsentantskabsmøde blev frafaldet. Det første giver 120.000 kr, mens løbsafgiften skal indbringe 500.000 kr. Jeg håber at Østkredsens klubber har forståelse for dette kompromis, som yderligere indebærer besparelser i form af en betydelig forøgelse af egenbetaling for eliten og subeliten (inklusiv TKC og Baltic cup) samt besparelser på O-posten.

Problemerne for DOF´s økonomi har været tydelige siden vedtagelsen af plan 2007. DOF kommer ud af 2003 med et forventet underskud på nogle hundred tusind. For 2004 er budgetteret et tilsvarende beskedent underskud. Underskud går imidlertid ikke i lænden. Det er afgørende for alle i DOF, at der i 2004 bliver lagt flerårige budgetter for DOF´s økonomi baseret på grundig analyse af, hvilke opgaver DOF løser, hvordan de løses og hvordan de skal løses i fremtiden.

Kredsbestyrelsen besluttede i 2002 at lade et beregningsprogram programmere for Sportident (af Stephan Krämer) til divisionsturneringen, som hidtil ikke har været understøttet. Dette er nu afprøvet og Carsten Stenberg har integreret dette med betydelig programmeringsindsats til O-service. Tak til Carsten for også denne indsats og tak til Henrik Sandgaard Andersen for at prøve programmet af (udover det fortsatte arbejde med Ident systemet).

I 2003 stoppede Steen Kramer som karrusel listefører. Tak for den tid du har bestredet hvervet, og tak til Kai Beck Andersen fra Farum OK, som efterfølgende har taget handsken op, og nu vedligeholder listen via et link til Farum OK´s hjemmeside. Linket er knyttet til såvel DOF´s som Østkredsens hjemmeside.

De enkelte udvalgsberetninger foreligger separat. Det er glædeligt at konstatere, at ungdomsudvalget er genopstået med Torkil Hansen som formand og en stab af erfarne personer omkring til at deltage i møder i DOF regi mm. Østkredsen ungdomsudvalg kører nu på alle punkter forbiledligt.

Den organisationsform, som er benyttet i UU søges overført til VKU, hvor HSOK med Rolf Lund som ankermand nu udgør kredsens VKU udvalg. Initiativet er aldeles nyt, men der er allerede udsendt invitationer til 3 voksenkurser i foråret 2004. Nu må klubberne sørge for at benytte disse tilbud, i samme omfang, som de gør brug af UU aktiviteterne. Det er kredsbestyrelsens ønske i 2004, at gå aktivt ind i VKU problematikken og søge at bringe de klubber, som har hårdt brug for støtte og udvikling, sammen med  VKU og breddekonsulenten i et forsøg på at styrke vores idræt.

På skov, konkurrence, miljø og kortudvalgsområdet har Jans Hausner og Claus Mikkelsen trukket det store læs (igennem mange år). Tak for det. Vi er nu ved en skillevej. Ny kortpolitik betyder mere koordination i ØK, og derfor vil der i 2004 være behov for flere hænder i arbejdet. Kredsbestyrelsen går efter et 5-mandsudvalg, således at belastningen bliver mere rimelig end den, som Jan har været udsat for i 2003 (og vel også 2002). Kredsbestyrelsen vil tage aktiv del i opstarten og formeringen af dette storudvalg.

Der skal i øvrigt lyde en tak til de øvrige udvalgsformænd, depotbestyrere og kredsbestyrelsesmedlemmer for det arbejde, de har ydet i det forgange år. Det erderes indsats, som holder vores aktiviteter i gang.


Erik Øhlenschlæger

Formand for Østkredsen

Fasalt 31 januar 2002

TEKNISK UDVALG ØST’s ÅRSBERETNING FOR 2002

 

Beretning for kortfremstillingen for år 2002 i Østkredsen

Årsberetning fra Konkurrence- og Skovudvalget


Forrige side: Kredsudvalg
Næste side: Årsberetning 2002


02/01/10 06:12:09